:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเชียง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 042-235001 โทรสาร 042-235215 อีเมล์ saraban_05410601@dla.go.th
กองสวัสดิการสังคม
นายกิจเกษม ทันตาหะ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
นายสมส่วน นาเมืองรักษ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน
นางอัญชนา แกะทาคำ
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวมนทกานต์ โคตรมูล
คนงานทั่วไป