:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเชียง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 042-235001 โทรสาร 042-235215 อีเมล์ saraban_05410601@dla.go.th
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวกอบเกื้อ ฐานะ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวเจตสุภา ไตรดำรง
นักวิชาการสาธารณสุขฯ
นายวิทยา สุทธิบุญ
พนักงานขับรถขนขยะ
นายวงศ์เธอ คำชลธาร์
พนักงานขับรถยนต์
นายทองพูน พลชารี
พนักงานขับรถยนต์
นายจีระพันธ์ หัสเดชะ
พนักงานขับรถยนต์
นายสุรพล ผการัตน์
พนักงานขับรถยนต์
นายมาวิน ตะโจปะรัง
พนักงานประจำรถขยะ
นางสาวภัทราภรณ์ ศรีสุนาครัว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ