:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเชียง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 042-235001 โทรสาร 042-235215 อีเมล์ saraban_05410601@dla.go.th
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นางนิรมล ยิ่งยอด
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายชัยณรงค์ แกะทาคำ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายศุภมิตร อุลูโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์