:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเชียง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 042-235001 โทรสาร 042-235215 อีเมล์ saraban_05410601@dla.go.th
สำนักปลัดเทศบาล
นางกาญจนา ทันตาหะ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุรพิน เหลืองอร่าม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวดาริกา ชูคันหอม
นักทรัพยากรบุคคล
นายยุทธพล สิมหลวง
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวสิรารมย์ ศิริพัฒน์
นักจัดการงานทั่วไป
นางสาวศิริพรรณ มหาโยธี
เจ้าพนักงานทะเบียนฯ
นางสาวจารุณี คำพิมาน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวศิริรทรา ทันตาหะ
คนงานทั่วไป(งานธุรการ)
นางสาวจินดา สมบัติกำไร
คนทั่วไป(งานป้องกันฯ)
นายบัญชา หาญอาวุธ
พนักงานขับรถยนต์
นายรุ่งตะวัน ปานเชียงวงษ์
พนักงานขับรถดับเพลิง
นายสุริยา หัสเดชะ
คนงานทั่วไป(คนงานป้องกันฯ)
นายสุวรรณ ทันตาหะ
คนงานเทศกิจ
นางอุทัย ผการัตน์
ภารโรง