:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเชียง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 042-235001 โทรสาร 042-235215 อีเมล์ saraban_05410601@dla.go.th
หัวหน้าส่วนราชการ
ว่าที่พันตรีทองเสริม พูนเทกอง
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเชียง
099-0824938
นายดุสิทธ์ คำเกาะ
รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านเชียง
080-8275506
นางกาญจนา ทันตาหะ
หัวหน้าสำนักปลัด
087-8520139
นางสาวธัญวรัตม์ สุราฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางนิรมล ยิ่งยอด
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์ฯ
098-5854279
นายกิจเกษม ทันตาหะ
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
087-8520139
นางสาวกอบเกื้อ ฐานะ
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ
081-0524361
นายดุสิทธ์ คำเกาะ
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายรังสรรค์ ฤาชากุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
093-5255385