:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเชียง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 042-235001 โทรสาร 042-235215 อีเมล์ saraban_05410601@dla.go.th
คณะผู้บริหาร
พันตรีสุเมธ คำพิมาน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชียง
นายสมยศ มังลออ
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชียง
โทร 080-1436305
นางมิ่งเมือง บุรินทร์นิตย์
รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชียง
โทร 089-0479159
นายพงษ์ศักดิ์ สิทธิพรม
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทร 089-9426834
นายรังสิทธิ์ จับใจนาย
เลขาฯนายกเทศมนตรี
โทร 081-8719334