:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเชียง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 042-235001 โทรสาร 042-235215 อีเมล์ saraban_05410601@dla.go.th
กองช่าง
นายรังสรรค์ ฤาชากุล
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายนิรุต ตุธรรม
นายช่างโยธา
นายเกรียงไกร ไชยโส
นายช่างไฟฟ้า
นายธนวัตน์ สุทธิบุญ
ผช นายช่างโยธา
นางสาวชุลีพร ศรีสูงเนิน
ผช เจ้าพนักงานธุรการ
นายศรายุทธ บุญเทพงษ์
พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า
นายพิเชษฐ์ เต็มตาวงษ์
คนงานทั่วไป
นายพิพัฒนพงษ์ ปิตะระโค
คนงานทั่วไป
นายสุริศ สีระคุณ
คนงานทั่วไป
นายนัฐพล จิปุนาโพธิ์
ผช นายช่างไฟฟ้า