:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเชียง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 042-235001 โทรสาร 042-235215 อีเมล์ saraban_05410601@dla.go.th
กองการศึกษา
นายดุสิทธ์ คำเกาะ
รองปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางธนัญติกาณจน์ รัสสวนจิตร
นักวิชาการศึกษา
นางฉันทนา ตะโจประรัง
ครู คศ. ๓
นางสาวนิอร วันทองทักษ์
ครู คศ. ๒
นางเปรียวรินทร์ ใหญ่โสมานัง
ครู คศ. ๑
นางสาวนิชรา ศรีสุนาครัว
ครู คศ. ๑
นางสาวพิศมัย กิติพัฒน์มนตรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางอาทิตยา ถึงปัดชา
ครูผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน
นางสาวนันทนา เสมอวงษ์
คนงานทั่วไป(ผช.ผู้ดูแลเด็ก)
นางสาวนุชบา คำจันทราช
คนงานทั่วไป(ผช.ผู้ดูแลเด็ก)