:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเชียง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 042-235001 โทรสาร 042-235215 อีเมล์ saraban_05410601@dla.go.th
กองคลัง
นางสาวธัญวรัตม์ สุราฤทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวเกสรา วรรณรี
นักวิชาการเงินและบัญชี
นายเสฏวุฒิ นิลยอง
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวพิมพ์ญาดา สุทธิบุญ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวกรรณิการ์ โยธาพันธ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางอัญชลี บุญพงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางวนิดา สมบัติกำไร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวลัดดา ปิตะระโค
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวรุ่งอรุณ จันทะศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ