:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเชียง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 042-235001 โทรสาร 042-235215 อีเมล์ saraban_05410601@dla.go.th
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเชียง
นายอิทธิพล บุญพงษ์
ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเชียง
นายสมศักดิ์ คำจันทราช
รองประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเชียง
นายดุสิทธ์ คำเกาะ
เลขาฯสภาเทศบาลตำบลบ้านเชียง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเชียง (เขต 1)
นายสมคิด ผการัตน์
สมาชิกสภาเทศบาล
นายศุภฤกษ์ คงอุ่น
นายบุญลือ เสมอวงษ์
นายสุพจน์ พุทธวงศ์
นายดาวเรือง อุตมะชะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเชียง (เขต 2)
นายวันเพ็ญ ประเสริฐสม
นายนิกร ทัพอาสา
นายสัมฤทธิ์ สารีโท
นายพิจิตร ศรีสุนาครัว
นายบุญสม บัวฮมบุรา