:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเชียง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 042-235001 โทรสาร 042-235215 อีเมล์ saraban_05410601@dla.go.th

 

ประวัติความเป็นมา

ประวัติ
        เดิมชาวบ้านเชียงเป็นชาวพวน เมืองเชียงขวาง ประเทศลาว ได้อพยพหนีภัยสงครามกลางเมืองและหาแหล่งที่ทำมาหากินที่อุดมสมบูรณ์แห่งใหม่ เมื่อปี ๒๓๒๗ โดยมีผู้อพยพมาอาศัย ๔ ครอบครัวและได้มาตั้งหลักปักฐาน ในบริเวณปัจจุบันดั้งเดิมเป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มีสัตว์ป่านานาชนิด ชื่อว่า “ ดงแพง” เริ่มแรกได้มีประมาณ ๓-๔ หลังคาเรือน ต่อมาญาติพี่น้อง ทางเมืองพวนทราบข่าว จึงได้อพยพตามมาตั้งหลักแหล่งเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ   จนกลายเป็นหมู่บ้านหนาแน่นบนเนินดินใหญ่และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “บ้านเชียง “  ในเวลาต่อมาโดย ขุนเชียงสวัสดิ์
        เทศบาลตำบลบ้านเชียง เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล จัดตั้งขึ้นโดยประกาศ ๑๐ หมู่บ้านของตำบลบ้านเชียง คือ หมู่ที่ ๑,๒,๔,๖,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๕ โดยมีนายนิพนธ์  ขันธปราบ (นายอำเภอหนองหานขณะนั้น) เป็นประธานกรรมการสุขาภิบาลคนแรก และต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงเป็นเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เมื่อวันที่  ๒๕ พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๒  โดยมีนายสง่า บัวฮมบุรา เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก
        เทศบาลตำบลบ้านเชียง เป็นชุมชนตั้งอยู่บนเนินดินรูปไข่เรียวยาว จากทิศตะวันออกทอดไปทิศตะวันตก ครอบคลุมพื้นที่ของตำบลบ้านเชียง รวม ๑๐ หมู่บ้าน อยู่ในพื้นที่ปกครองของอำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี โดยระยะทางห่างจากอำเภอหนองหาน  ประมาณ ๒๐ กิโลเมตร และระยะทางห่างจากจังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๖๐ กิโลเมตร  มีพื้นที่ ๗.๓๗  ตารางกิโลเมตร หรือ ๔,๖๐๖.๒๕  ไร่
       ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเชียงรวมตัวกัน ตั้งอยู่บนเนินดินรูปไข่เรียวยาวจากทิศตะวันออก ทอดไปทิศตะวันตก พื้นที่รอบนอกเป็นป่าโปร่ง ที่ราบ และทุ่งนา เป็นส่วนใหญ่ มีลำห้วยหลายสายไหลผ่าน  เช่น ลำห้วยหัวคน หัวบักค้อ ห้วยยางสะแบง ห้วยนาน้อย  ห้วยนาคำ ห้วยบ้าน และห้วยดงยาง มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงดังนี้
       ทิศเหนือ            จรดเขต       อำเภอทุ่งฝน     
       ทิศใต้                จรดเขต       บ้านปูลู  อบต. บ้านเชียง  อำเภอหนองหาน     
       ทิศตะวันออก       จรดเขต       อบต.บ้านยา  อำเภอหนองหาน     
       ทิศตะวันตก         จรดเขต       อบต. หนองเม็ก  อำเภอหนองหาน