:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเชียง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 042-235001 โทรสาร 042-235215 อีเมล์ saraban_05410601@dla.go.th

ชื่อ: กิจกรรมและสบับสนุน หรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

10 มิ.ย. 2565

รายละเอียด: เสริมสร้างจิตสำนึกและความตระหนักให้มีจิตสาธารณะต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร