:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเชียง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 042-235001 โทรสาร 042-235215 อีเมล์ saraban_05410601@dla.go.th

ชื่อ: สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

10 มิ.ย. 2565

รายละเอียด: การพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้าน (แหนบทองคำ) ซึ่งเป็นรางวัลที่กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นบุคคลที่เป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นแบบอย่างแก่สาธารณชนทั่วไป โดยเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ประจักษ์

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร