:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเชียง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 042-235001 โทรสาร 042-235215 อีเมล์ saraban_05410601@dla.go.th

ชื่อ: เทศบาลตำบลบ้านเชียงขอเชิญชวนจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน

13 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:

เทศบาลตำบลบ้านเชียงขอเชิญชวนจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน
ตามที่กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายส่งเสริมการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือนออกจากขยะทั่วไปภายใต้หลักการณ์ 3R  R แรก คือ ลดการใช้สิ่งของที่ไม่จำเป็น (Reduce)  R ที่สอง คือ การใช้ซ้ำ (Reuse) R ที่สาม คือ การรีไซเคิล (Recycle) เป็นกระบวนการคัดแยกขยะจากต้นทาง สำหรับขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนซึ่งเป็นการนำขยะที่ย่อยสลายได้ เช่น เศษอาหาร เศษผัก เศษเปลือกผลไม้ นำมาหมัก ซึ่งเป็นปุ๋ยหมักที่ใช้ประโยชน์ได้

ดังนั้น กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลบ้านเชียงจึงขอความร่วมมือข้าราชการทุกคนผู้นำชุมชนรวมถึงประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเชียง ร่วมกันจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร