:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลบ้านเชียง ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ 042-235001 โทรสาร 042-235215 อีเมล์ saraban_05410601@dla.go.th

ชื่อ: โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

11 เม.ย. 2566

รายละเอียด:

   กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านเชียงได้จัดทำโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ 3 – 11 เมษายน 2566 และจัดให้มีการทำหมันสุนัขและแมว ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ตลอดจนการนำร่องในการทำหมันสุนัขและแมว เพื่อควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงให้สะดวกต่อการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยเป็นการทำงานแบบบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรานี พร้อมด้วย สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองหาน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยลดจำนวนสุนัขและแมวให้น้อยลง รวมทั้งลดพาหะโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากพื้นที่ สำหรับการออกหน่วยเคลื่อนที่ในครั้งนี้ ได้ดำเนินการควบคุมประชากรในสุนัขและแมว ในการทำหมันสุนัข จำนวน 13 ตัว แมว จำนวน 17 ตัว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 1,000 ตัว

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร