แนวทางปฏิบัติการร้องเรียน

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ขั้นตอนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

๑. ช่องทางร้องเรียน

– ประชาชนร้องเรียนด้วยตนเอง ผ่านเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน

– ร้องเรียนผ่านโทรศัพท์ หมายเลข ๐๔๒-๒๓๕๐๐๑

– ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– ช่องทางออนไลน์หรือสื่อสังคมออนไลน์ได้แก่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลบ้านเชียง : www.banchiang.co.th , PAGE FACEBOOK : เทศบาลตำบลบ้านเชียง

– แจ้งผ่านสายตรงนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชียง

– แจ้งผ่านทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเชียง เลขที่ ๒๔๑ หมู่ที่ ๙ ถนนบ้านเชียง-หนองเม็ก ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี ๔๑๓๒๐

– แจ้งผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ สำนักงาน ป.ป.ช. : www.nacc.go.th

๒. ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่

ขั้นตอนที่ ๑ ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราวร้องทุกข์เทศบาลตำบลบ้านเชียง รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ในข้อที่ ๑

ขั้นตอนที่ ๒ ดำเนินการคัดแยกประเภทเรื่องร้องเรียน วิเคราะห์เนื้อหาของเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ขั้นตอนที่ ๓ สรุปความเห็นเสนอและจัดทำหนังสือถึงนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชียง พิจารณา

ขั้นตอนที่ ๔ ส่งเรื่องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ หรือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน

ขั้นตอนที่ ๕ แจ้งผู้ร้องเรียน (กรณีมีชื่อ/ที่อยู่/หน่วยงาน ชัดเจน) ทราบเบื้องต้นภายใน ๗ วัน

ขั้นตอนที่ ๖ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานรับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ เทศบาลตำบลบ้านเชียง รับรายงานและติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชียง

ขั้นตอนที่ ๗ ดำเนินการเก็บข้อมูลในแบบบันทึกเรื่องร้องเรียน เพื่อการประมวลผลและสรุปวิเคราะห์

ขั้นตอนที่ ๘ จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เสนอผู้บริหาร (รายปี) และบันทึกจัดเก็บเรื่องเป็นข้อมูลของเทศบาลตำบลบ้านเชียง