กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน
มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งมี ลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานของเทศบาล และโครงการ ระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตาม ที่ได้รับมอบหมาย กองวิชาการและแผนงานเป็นส่วนราชการระดับกองมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อปฏิบัติราชการเกี่ยวกับจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและ หน่วยงานอื่นที่เสนอบริการ สาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาการ ปฏิบัติตาม แผน และการประเมินผลตามแผนและงานนโยบายและโครงการ เพื่อสนองนโยบายของหน่วยงาน หรือ รัฐบาลจัดทำโครงการตามนโยบายรวมถึงการ เสนอ ของบประมาณจากรัฐบาล
2. เพื่อปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม และรวบรวม ข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำ งบประมาณ
3. เพื่อปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในเทศบาล รวมถึงติดตาม ควบคุมผลการ ดำเนินงานตามโครงการพิเศษและนโยบาย ของทางราชการศึกษาวิเคราะห์และวิจัย ปัญหาทั้งในด้านการปกครองการบริหารและการปฏิบัติงานของเทศบาลรวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาในเรื่องดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้นและงานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ วิเคราะห์ข้อมูลสถิติ ประมวลผล โดยใช้โปรแกรมระบบ คอมพิวเตอร์ พัฒนาระบบสารสนเทศและระบบเครือข่ายการวิเคราะห์งาน
4. เพื่อปฎิบัติราชการเกี่ยวกับงานสอบสวนและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์งานนิติกรรมสัญญา การตราเทศบัญญัติ การปฏิบัติตามกฎหมาย และงานดำเนินคดีและการบังคับคดีให้คำปรึกษาด้านระเบียบ ข้อกฎหมายแก่หน่วยงานต่าง ๆ ของเทศบาล รวมทั้งการประสานงานที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการจังหวัด พนักงานสอบสวนในการว่าต่างหรือแก้ต่าง คดีอาญา คดีแพ่ง หรือคดีปกครอง ทุกชั้นศาล
5. เพื่อปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารของเทศบาลเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบาย ของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล รวมถึงเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่นและงานวิเทศสัมพันธ์ ประสานงานด้านต่างประเทศที่มาติดต่อราชการหรือมาเชื่อมสัมพันธไมตรี ประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยว ข้องกับภาษาต่างประเทศ
6. เพื่อปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่ศูนย์กลางเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ตามนโยบายรัฐบาล และนโยบายเทศบาลจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเมืองกิจกรรมการเรียนการสอนภูมิปัญญา ท้องถิ่นงานเทคนิคและสารสนเทศพัฒนาและดูแลบำรุงรักษางานอาคารส่วนประกอบงานระบบของอาคารระบบการจัดแสดงระบบสื่อสารโรงงานซ่อม – สร้าง(Workshop)ศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศและงานภูมิสถาปัตย์ สวนสาธารณะข่วงกลางเวียงหอศิลปะล้านนา และหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
กองวิชาการและแผนงาน ประกอบด้วย
– งานธุรการ
– งานจัดทำงบประมาณ
– งานวิเทศสัมพันธ์

กลุ่มงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
– งานแผนพัฒนาเทศบาล
– งานนโยบายและโครงการ

กลุ่มงานวิจัยและประเมินผล
– งานวิจัยและประเมินผล
– งานสถิติข้อมูลและสารสนเทศ

กลุ่มงานนิติการ
– งานสอบสวนและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
– งานนิติกรรมสัญญา การตราเทศบัญญัติการปฏิบัติตามกฎหมาย
– งานดำเนินคดีและการบังคับคดี

ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
– งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
– งานประชาสัมพันธ์

กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาเมือง
– งานบริหารทั่วไป
– งานเทคนิคและสารสนเทศ
– งานประสานการพัฒนาเมือง
– งานบริหารโครงการพิเศษ