กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีผู้อำนวยการกองสาธารสุขปฏิบัติงานในหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน มอบหมายงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำปรับปรุงแก้ไขติดตามประเมินผล ติดต่อประสานงาน และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งงานที่รับผิดชอบ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ หลายด้าน หรือด้านใดด้านหนึ่งเกี่ยวกับงานสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมพัฒนามาตรฐานงานกลวิธีในการดำเนินงานเพื่อให้มีความคุณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องเหมาะสมกับปัญหาและปฏิบัติหน้าท่ำด้รับมอบหมาย ประกอบด้วย 6 ฝ่าย

งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม
– งานสุขาภิบาลทั่วไป
– งานสุขาภิบาลโรงงาน
– งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ งานชีวอนามัย

งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
– งานอนามัยชุมชน
– งานสาธารณสุขชุมชน
– งานสุขศึกษา
– งานควบคุมมาตรฐานอาหารและน้ำ
– งานป้องกันยาเสพติด

งานรักษาความสะอาด
– งานควบคุมสิ่งปฏิกูล
– งานรักษาความสะอาดและขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
– งานกำจัดมูลฝอยและน้ำเสีย

งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
– งานส่งเสริมและเผยแพร่
– งานควบคุมมลพิษ
– งานศึกษาและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
– งานติดตามตรวจสอบ

งานควบคุมโรค
– งานการเฝ้าระวัง
– งานระบาดวิทยา
– งานโรคติดต่อและสัตว์นำโรค
– งานโรคเอดส์

งานบริการสาธารณสุข
– งานรักษาและพยาบาล
– งานชันสูตรสาธารณสุข
– งานเภสัชกรรม
– งานทันตกรรม
– งานสัตว์แพทย์และกิจการโรงฆ่าสัตว์