ลักษณะทรัพยากร

เทศบาลตำบลบ้านเชียง ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น ภูมิอากาศทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิหรือปริมาณน้ำฝน สามารถใช้ข้อมูลของจังหวัดอุดรธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ ส่วนข้อมูลมีดังนี้

แหล่งน้ำ
– หนองบึง จำนวน ๑ แห่ง คือ บึงนาคำ หมู่ที่ ๒
– สระน้ำสาธารณะ จำนวน ๔ แห่ง คือ สระสามสาย,สระหนองสิม, สระกูดบักกอม, และสระโรงเรียน
– คลอง ลำธาร ห้วย จำนวน ๗ แห่ง คือ ห้วยนาน้อย ห้วยหัวคน ห้วยบักค้อ ห้วยยางสะแบง ห้วยนาคำ ห้วยบ้าน และห้วยดงยาง-ดงเย็น

การระบายน้ำ เทศบาลตำบลบ้านเชียง ไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์เกี่ยวกับการระบายน้ำ ในบริเวณชุมชนมีน้ำท่วมขังตามร่องน้ำธรรมดา ส่วนใหญ่จะเป็นน้ำฝนในฤดูฝนการระบายน้ำออกจากชุมชนใช้ระบบท่อส่ง รางระบายน้ำ คสล. และร่องดิน ยังไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย ส่วนพื้นที่ที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานในช่วงฤดูฝนจะเป็นพื้นที่ทำนาข้าว

ขยะ
๑.ปริมาณขยะในพื้นที่เทศบาล ประมาณ ๒๐ ลูกบาศก์หลาต่อวัน – รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะรวม ๒ คัน แยกเป็นดังนี้
ก. รถขยะคันที่ ๑ รถเก็บขนขยะขนาดความจุ ๖ ลบ.หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗
ข. รถขยะคันที่ ๒ รถเก็บขนขยะขนาดความจุ ๔ ลบ.หลา ซื้อเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๐
๒.ขยะที่เก็บขนได้ประมาณ ๒๐ ลบ.หลาต่อวัน
๓.ขยะที่กำจัดได้ ประมาณ 20 ลบ.หลาต่อวันโดยวิธีกองบนฟืนแล้วเผา และฝังกลบ
๔.ที่ดินที่กำจัดขยะที่กำลังใช้อยู่ จำนวน ๖.๒๕ ไร่ และได้ขยายเขตเพิ่มเติมอีกประมาณ ๒๐ ไร่ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๓ อยู่นอกเขตเทศบาลระยะห่างจากชุมชนประมาณ ๒ กิโลเมตร คาดว่าจะสามารถกำจัดขยะได้อีก ๒๐ ปี
๕.สภาพการเป็นเจ้าของที่ดิน สำหรับกำจัดขยะเป็นที่ดินของสุขาภิบาลเดิม
๖.ที่ดินสำรองที่เตรียมไว้สำหรับกำจัดขยะ จำนวนประมาณ ๔๐ ไร่ พื้นที่กำจัดประมาณ ๒๐ ไร่ เป็นที่ดินที่ขอถอนสภาพ ใช้ที่สาธารณะที่ป่าโคกจิกหนานอกเขตเทศบาล ระยะห่างจากชุมชนประมาณ ๔ กิโลเมตร