ลักษณะที่ตั้ง

ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านเชียงรวมตัวกัน ตั้งอยู่บนเนินดินรูปไข่เรียวยาวจากทิศตะวันออก ทอดไปทิศตะวันตก พื้นที่รอบนอกเป็นป่าโปร่ง ที่ราบ และทุ่งนา เป็นส่วนใหญ่ มีลำห้วยหลายสายไหลผ่าน เช่น ลำห้วยหัวคน หัวบักค้อ ห้วยยางสะแบง ห้วยนาน้อย ห้วยนาคำ ห้วยบ้าน และห้วยดงยาง มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียงดังนี้
ทิศเหนือ จรดเขต อำเภอทุ่งฝน
ทิศใต้ จรดเขต บ้านปูลู อบต. บ้านเชียง อำเภอหนองหาน
ทิศตะวันออก จรดเขต อบต.บ้านยา อำเภอหนองหาน
ทิศตะวันตก จรดเขต อบต. หนองเม็ก อำเภอหนองหาน