เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

3

ชื่อ : นางกาญจนา ทันตาหะ
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน

3

ชื่อ : นายกิจเกษม ทันตาหะ
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน