เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

3

ชื่อ : นายพิชิต พลอามาตย์
ตำแหน่ง : ผอ.กองสาธารณะสุข 7

3

ชื่อ : นายวิทยา สุทธิบุญ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถขยะ

3

ชื่อ : นายวงศ์เธอ คำชลธาร์
ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ

3

ชื่อ : นายทองพูน พลชารี
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถเครื่องจักรกล

3

ชื่อ : นายสุรพล ผการัตน์
ตำแหน่ง : คนงานประจำรถขยะ

3

ชื่อ : นายมาวิน ตะโจประรัง
ตำแหน่ง : คนงานเก็บกวาดขยะ

3

ชื่อ : นายบุญทัน สีผาการี
ตำแหน่ง : คนงานเก็บกวาดขยะ

3

ชื่อ : นายวีระชล หัสเดชะ
ตำแหน่ง : คนงานเก็บกวาดขยะ

3

ชื่อ : นายสุริยา ธาตุทำเล
ตำแหน่ง : คนงานเก็บกวาดขยะ

3

ชื่อ : นางสมจิตร สีผาการี
ตำแหน่ง : คนงานเก็บกวาดขยะ

3

ชื่อ : นายขจรศักดิ์ พงษ์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง : คนงานเก็บกวาดขยะ