เจ้าหน้าที่กองการศึกษา

3

ชื่อ : สิบเอก ธวัชชัย อยู่ยืน
ตำแหน่ง : รักษาราชการแทน<br>หัวหน้ากองการศึกษา

3

ชื่อ : นางสาวพิชชญา โยธาพล
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

3

ชื่อ : นางสาวกชกร จันดาบุตร
ตำแหน่ง : หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3

ชื่อ : นางฉันทนา ตะโจประรัง
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

3

ชื่อ : นางสาวนิอร วันทองทักษ์
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

3

ชื่อ : นางสาวเปรียวรินทร์ ใหญ่โสมานัง
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

3

ชื่อ : นางสาวนิชรา ศรีสุนาครัว
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

3

ชื่อ : นางมะลิวัลย์ บัวประเสริฐ
ตำแหน่ง : ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

3

ชื่อ : นางสาวพิศมัย กิติพัฒน์มนตรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ