เจ้าหน้าที่กองช่าง

3

ชื่อ : นายรังสรรค์ ฤาชากุล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองช่าง

3

ชื่อ : นายยุทธพล ฉิมหลวง
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3

ชื่อ : นายเจตนา สมบัติกำไร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างไม้

3

ชื่อ : นายสุดใจ สาวะโห
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า

3

ชื่อ : นายศรายุทธ บุญเทพงษ์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถกระเช้าไฟฟ้า

3

ชื่อ : นางสาวพิมพ์ญาดา สุทธิบุญ
ตำแหน่ง : คนงานธุรการ

3

ชื่อ : นายดนัย ฐานไชยโชติ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ

3

ชื่อ : นายยุรนันท์ ศรีสุนาครัว
ตำแหน่ง : คนงานประจำรถไฟฟ้า

3

ชื่อ : นายศุภมิตร อุลูโคตร
ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป