เจ้าหน้าที่กองคลัง

3

ชื่อ : นางเนตรนภา ศรีสุนาครัว
ตำแหน่ง : นักบริหารงานคลัง

3

ชื่อ : นางอนัญญา สุทธิวรรณา
ตำแหน่ง : นักบริหารงานคลัง

3

ชื่อ : นายเสฎฐวุฒิ นิลยอง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานพัสดุ

3

ชื่อ : นางสาวดาริกา ชูคันหอม
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

3

ชื่อ : นางวนิดา สมบัติกำไร
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบรรชี

3

ชื่อ : นางสาวกรรณิการ์ โยธาพันธ์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

3

ชื่อ : นางลัดดา ม่วงมิตร
ตำแหน่ง : คนงานจัดเก็บรายได้

3

ชื่อ : นายสุนทร ทันตาหะ
ตำแหน่ง : คนงานพัสดุ

3

ชื่อ : นางอัญชลี บุญพงษ์
ตำแหน่ง : คนงานพัสดุ

3

ชื่อ : นางสาวศิริกัลยา สทธิบุญ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

3

ชื่อ : นางสาวรุ่งอรุณ จันทะศรี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ