เจ้าหน้าที่สำนักปลัด

1

ชื่อ : –

ตำแหน่ง : –

2

ชื่อ : นางสาวลักษมี เบิกสีใส
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

 3

ชื่อ : นายมานพ มนตรีพิทักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

3

ชื่อ : นายเจนภพ จิตรจักร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียน

3

ชื่อ : นายยุทธพล ฉิมหลวง
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3

ชื่อ : นายจีระศักดิ์ ชัยมัชฌิม
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

3

ชื่อ : ส.อ.ดนัย เลยชัยภูมิ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3

ชื่อ : นายสมยศ ผการัตน์
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถบรรทุกน้ำ

3

ชื่อ : นางสาวศิริพรรณ มหาโยธี
ตำแหน่ง : ลูกจ้างประจำงานทะเบียน

3

ชื่อ : นางสาวจารุณี คำพิมาน
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

2 3