วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

วิสัยทัศน์
“บ้านเมืองน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา อภิมหาแหล่งมรดกโลก อุดมโชคแหล่งอารยธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

พันธกิจ
๑. พัฒนาบ้านเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. ส่งเสริม สนับสนุนและเสริมสร้างการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๓. ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาและศาสนา
๔. พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณสุข เพื่อการกินดี อยู่ดีของประชาชน
๕. ส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนประชาชนให้เป็นพลเมืองที่ดี มีคุณภาพและห่างไกลยาเสพติด
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว
๙. พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศด้านการบริหารและการปฏิบัติราชการ
๑๐. ให้การบริการประชาชนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน