วิสัยทัศและภารกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

วิสัยทัศน์
“บ้านเมืองน่าอยู่ ควบคู่คุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา อภิมหาแหล่งมรดกโลก อุดมโชคแหล่งอารยธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”