ข้อมูลหมู่บ้าน

เทศบาลตำบลบ้านเชียง มีทั้งหมด จำนวน ๑๐ ชุมชน  ดังนี้

หมู่ที่

ชื่อชุมชน

จำนวนประชากร

รวม

จำนวนครัวเรือน

ชาย

หญิง

บ้านเชียง

๓๓๑

๓๕๓

๖๘๔

๑๙๘

บ้านเชียง

๑๗๘

๑๗๑

๓๔๙

๑๑๓

บ้านดงเย็น

๒๘๘

๒๘๐

๕๖๘

๑๔๒

บ้านดงยาง

๒๑๘

๒๒๒

๔๔๐

๑๐๘

บ้านอ้อมแก้ว

๒๕๓

๒๑๔

๔๖๗

๑๓๐

บ้านศรีเชียงใหม่

๕๑๙

๕๐๘

๑,๐๔๒

๒๕๙

๑๑

บ้านเชียง

๒๑๑

๒๐๑

๔๑๒

๑๒๗

๑๒

บ้านเชียง

๔๑๒

๔๒๑

๘๓๓

๒๐๖

๑๓

บ้านพิพิธภัณฑ์

๓๙๒

๔๑๔

๘๐๖

๒๔๑

๑๕

บ้านเชียง

๓๘๖

๓๙๗

๗๘๓

๑๙๙

รวม

๑๐  ชุมชน

๓,๑๘๘

๓,๑๘๑

๖,๓๘๔

๑,๗๒๓

ความหนาแน่นเฉลี่ย  ๗๙๙.๗๒  ตารางกิโลเมตร / คน
ข้อมูล ณ  เดือน ตุลาคม ๒๕๕๓