สภาพทางสังคม

หมู่บ้านในเขตเทศบาล ประกอบไปด้วย ๑๐ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๑,หมู่ที่ ๒,หมู่ที่ ๔,หมู่ที่ ๖, หมู่ที่ ๘, หมู่ที่ ๙, หมู่ที่ ๑๑, หมู่ที่ ๑๒, หมู่ที่ ๑๓,หมู่ที่ ๑๕ มีผู้นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของประชากรทั้งหมด
 วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นที่สำคัญมีดังนี้

       ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ช่วงเดือน   มกราคม
       ประเพณีงานวันมรดกโลก   ช่วงเดือน   กุมภาพันธ์
       ประเพณีวันสงกรานต์   ช่วงเดือน   เมษายน
       ประเพณีเข้าพรรษา   ช่วงเดือน   กรกฎาคม
       ประเพณีลอยกระทง  ช่วงเดือน   พฤศจิกายน
 การศึกษา มีโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ และสังกัดหน่วยงานอื่นจำนวน ๓ แห่ง ดังนี้

       โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา   สังกัดกรมสามัญศึกษา   ๑   แห่ง
       โรงเรียนบ้านดงเย็นสังกัดสำนักงานการประถมศึกษา   ๑   แห่ง
       โรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา   ๑   แห่ง

 

มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  ๓  ศูนย์  ดังนี้
     – ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระแก้ว (สังกัดกรมศาสนา)
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีใน (สังกัดกรมศาสนา)
– ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเชียง(ประชาเชียง)(สังกัด ส.ป.ช.)
 การกีฬา ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬาของเทศบาลเป็นประจำทุกปี  ซึ่งสนามกีฬายังอาศัยสนามกีฬาของสถานศึกษาทั้ง  ๓  แห่ง
 การสาธารณสุข ในพื้นที่เทศบาล

       สถานีอนามัยตำบล   จำนวน   ๑   แห่ง
       คลินิก เอกชน   จำนวน   ๒   แห่ง
       โรงฆ่าสัตว์   จำนวน   ๑   แห่ง
 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     –  สถิตเพลิงไหม้ในรอบปี จำนวน
– รถยนต์ดับเพลิงอาคารชนิดมีถังน้ำในตัว ๔,๐๐๐ ลิตร  จำนวน ๑ คัน ขนาดบรรจุน้ำ
– รถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง ๕,๐๐๐ ลิตร  จำนวน  ๑ คัน ขนาดบรรจุน้ำ
– พนักงานขับรถดับเพลิง จำนวน  ๒  คน
– เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน  ๑  คน
    ข้อมูลด้านสถานที่สำคัญในเขตเทศบาลตำบลบ้านเชียง

1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา และก่อนประถมศึกษา  3 แห่ง

  1. โรงเรียนบ้านเชียง  (ประชาเชียงเชิด)
  2. โรงเรียนบ้านเชียง  (ประชาเชียงเชิด)
  3. โรงเรียนบ้านดงเย็น
  4. โรงเรียนศูนยืเด็กก่อนวัยเรียนของเทศบาล

2. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  มี  1 แห่ง คือ

 1. โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา

3.การศึกษานอกระบบและตามอัธยศัย (กศน.)

4.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียง   1  แห่ง

5.ไปรษณียตำบลบ้านเชียง                                   1  แห่ง

6.พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ บ้านเชียง                            1  แห่ง

7.พิพิธภัณฑ์สถานกลางแจ้งวัดโพธิ์ศรีใน            1  แห่ง

8.บ้านไทพวนอนุสรณ์สถานการเสด็จทอดพระเนตร

  การขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านเชียง                 1  แห่ง

    ข้อมูลวัดในเขตเทศบาลตำบลบ้านเชียง
 1. วัดโพธิ์ศรี  (วัดใน)
 2. วัดสระแก้ว (วัดนอก)
 3. วัดป่าเลไลย์
 4. วัดป่าสันติวนาราม  (วัดป่าตอไร่อีสานเขียว)
 5. วัดป่าเทพประทานพร
 6. วัดอัมพรวัน  บ้านดงเย็น (บ้านเชียงหมู่ 4,6)
 7. วัดธรรมรังษี  บ้านอ้อมแก้ว  (บ้านเชียงหมู่ 8 )
 8. วัดป่าแก้วนิรมิตร บ้านอ้อมแก้ว  (บ้านเชียงหมู่ 8 )
    ข้อมูลด้านสังคม

จำนวนประชากในเขตเทศบาลตำบลบ้านเชียงจำนวน 1,746  ครัวเรือน

ประชากรชาย  3,193  คน
ประชากรหญิง 3,178  คน

จำนวนร้านค้าในเขตเทศบาลบ้านเชียง

ร้านขายของเบ็ดเตล็ด           38  แห่ง
ร้านขายสินค้า                        21  แห่ง
ร้านขายวัสดุก่อสร้าง               2  แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรมน้ำดื่ม               1    แห่ง

ร้านอาหาร  – ภัตตาคาร          7    แห่ง
บ้านพักรีสอร์ท                         1    แห่ง
บ้านพักโฮมสเตย์เชิงอนุรักษ์   12  หลัง