ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการซ่อมสร้างผิวถนนจราจรแบบแอสฟัลติกท์ ถนนสาย อด 2103 แยกทางหลวง 2225

ประกาศ … คลิกที่นี่

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการฯ … คลิกที่นี่

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง … คลิกที่นี่

แบบ ป.ป.ช.1 … คลิกที่นี่

แบบ ปร.5 ใบกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง … คลิกที่นี่