ลักษณะโครงสร้างพื้นฐาน

การคมนาคม การจราจร เทศบาลตำบลบ้านเชียง มีเส้นทางหลักที่เชื่อมมาจากภายนอกเข้าสู่หมู่บ้านอยู่ ๓ เส้นทางหลัก คือ
     –  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒  เส้นทางปูลู-บ้านเชียง ระยะทาง ประมาณ  ๖  กิโลเมตร  ผิวจราจรเป็นราดยาง
–  เส้นทางของกรมโยธาธิการ สายหนองเม็ก-บ้านเชียง ระยะทาง ประมาณ  ๘  กิโลเมตร ผิวจราจรเป็นราดยาง
–  เส้นทางของ รพช. สายทุ่งฝน-บ้านเชียง ระยะทางประมาณ ๘  กิโลเมตร ผิวจราจรเป็นราดยางและลูกรัง
ส่วนเส้นทางการจราจรในบริเวณชุมชนเทศบาลและรอบนอกหมู่บ้านมีทั้งผิวจราจรราดยาง คสล. และลูกรัง ในสัดส่วนอย่างเท่า ๆ กัน ซึ่งปัจจุบันกำลังมีการปรับปรุงอยู่ตลอด
 การประปา กิจการประปาในเขตของเทศบาลอยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีประชาชนผู้ใช้บริการประมาณ ๘๐ เปอร์เซ็นต์
 ไฟฟ้า เป็นเขตรับผิดชอบของอำเภอหนองหาน ตามรวมมีประชาชนใช้บริการไฟฟ้าเต็มร้อย-เปอร์เซ็นต์ ส่วนไฟส่องสว่างตามที่สาธารณะ และท้องถนนครอบคลุมแต่ละสาย คิดเป็น ๖๐ เปอร์เซ็นต์ของถนนที่มีไฟสว่าง
 การสื่อสาร

       ที่ทำการไปรษณีย์   จำนวน   ๑   แห่ง
       ตู้โทรศัพท์สาธารณะ   จำนวน   ๑๐   แห่ง

ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพื้นที่เทศบาล  จำนวน ๔  แห่ง

 ลักษณะการใช้ที่ดิน คิดเฉลี่ยโดยประมาณ ๗.๓๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔,๖๐๖.๒๕ ไร่แบ่งเป็น

       พื้นที่พักอาศัย   ๗๐๐   ไร่
       พื้นที่เกษตรกรรม   ๒.๗๕๐   ไร่
       พื้นที่พาณิชยกรรม   ๑๐   ไร่
       พื้นที่อุตสาหกรรม (ขนาดเล็ก)   ๕   ไร่
       พื้นที่หน่วยงานของรัฐ   ๕๐   ไร่
       พื้นที่ตั้งสถานศึกษา   ๖๐   ไร่
       สวนสาธารณะ   ๒๐   ไร่
       พื้นที่ว่าง   ๑๒   ไร่