สภาพทางเศรษฐกิจ

 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ ประชากรที่ประกอบอาชีพทั้งส่วนตัวและรวมกันเป็นกลุ่ม มีรายได้เฉลี่ยต่อคนประมาณปีละ ๓๕,๐๐๐ บาท (ข้อมูลจาก จปฐ.๕๒)ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกี่ยวกับเกษตรกรรม อุตสาหกรรมผ้าทอขนาดเล็กและค้าขายธรรมดา
 การเกษตรกรรมประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา คิดเป็นร้อยละหกสิบ ผลผลิตที่ได้จะไว้บริโภคเอง ส่วนหนึ่งจะไว้จำหน่าย
 การพาณิชยกรรมและบริการ  แยกเป็นรายการดังนี้
     สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม

       สถานบริการน้ำมันขนาดกลาง   ๑๓   แห่ง
       ตลาดสด   ๑   แห่ง
       ร้านค้าทั่วไป   ๘๐   แห่ง
     สถานประกอบการเทศพาณิชย์

        โรงฆ่าสัตว์   จำนวน   ๑   แห่ง

 

     ประกอบการด้านบริการ

       สถานที่จำหน่ายอาหาร  จำนวน   ๒๗   แห่ง

 

 การอุตสาหกรรม

       มีโรงงานทำขนมจีนขนาดเล็ก   –   แห่ง
       มีโรงน้ำแข็งขนาดเล็ก   ๑   แห่ง
       โรงย้อมสีผ้าไหมขนาดเล็ก   ๗   แห่ง
       ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า   ๓๙   แห่ง
       ร้านเสริมสวย   ๑๑   แห่ง
 การท่องเที่ยว ปัจจุบันได้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่บ้านเชียงคิดเฉลี่ยต่อวันประมาณวันละ ๕๐๐ คน หรือประมาณ ๑๕,๕๐๐  คนต่อเดือนหรือ ๑๙๖,๒๕๕ คนต่อปี(ข้อมูล ปี ๒๕๕๓)
 การปศุสัตว์ ประชากรในเขตเทศบาลจะมีส่วนน้อยที่ประกอบการด้านปศุสัตว์ เพราะพื้นที่ประกอบการไม่เอื้ออำนวย ซึ่งจะใช้พื้นที่นอกเขตเทศบาลเป็นที่ประกอบการ เช่น การเลี้ยงไก่ เลี้ยงหมู เลี้ยงปลา และ เลี้ยงโค