สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม

การพิจารณาคัดเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้าน (แหนบทองคำ) ซึ่งเป็นรางวัลที่กระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นบุคคลที่เป็นที่ยอมรับของสังคมและเป็นแบบอย่างแก่สาธารณชนทั่วไป โดยเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่เป็นที่ประจักษ์