ประชุมเพิ่มเติ่มแผนพัฒนา

วันที่ 3 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมขุนเชียงสวัสดิ์ (ชั้น3) พันตรีสุเมธ  คำพิมาน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเชียง พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ ภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเชียง ร่วมประชุมบูรณาการระดับตำบลหารือในประเด็นปัญหาความเดือดร้อนภายในชุมชนที่ต้องการแก้ไขอย่างเร่งด่วนในด้านสาธารณูปโภค ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และด้านอื่น ๆ โดยมีผู้ใหญ่บ้านทั้ง 10 หมู่บ้านเป็นตัวแทนประชาชนเข้าประชุมในครั้งนี้ด้วย ซึ่งประเด็นปัญหาเหล่านี้จะนำไปเป็นกรอบแนวทางในการพิจารณาปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนได้ นอกจากนี้ยังมีการหารือแนวทางการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในหมู่บ้าน วัด และสถานศึกษา รวมถึงการระบาดของโรคลัมปีสกินอีกด้วย