ข้อมูลหมู่บ้าน

รายงานสถิติประชากรและบ้าน ระดับตำบล ของ ตำบลบ้านเชียง

ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2562