กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนโควิด -19

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เทศบาลตำบลบ้านเชียง ได้เดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฉีดวัคซีนโควิด -19 ที่ตลาดนัดวัดสระแก้ว และตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านเชียง เพื่อให้ชาวบ้านเชียงลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดตามนโยบายของรัฐบาลที่ให้การฉีดวัคซีนโควิด-19 นั้นเป็นวาระแห่งชาติ โดยข้อสั่งการจากจุงหวัดอุดรธานี เร่งให้ทุกภาคส่วนเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การฉีดวัคซีน covid-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ โดยชี้แจง สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงประโยชน์ของการฉีดวัคซีน หลังจากประชาชนเข้าใจถึงประโยชน์ของการฉีดวัคซีนแล้วจึงชักชวนให้ไปฉีดวัคซีน และจะเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ลงทะเบียนในระบบ Application หมอพร้อม ไม่เป็น เช่น ในกลุ่มผู้สูงอายุอายุ 60 ปีขึ้นไป