กองคลัง

กองคลัง มีผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงาน จ้างของกองคลัง โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร ทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการ จัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ มอบหมาย ประกอบด้วยส่วนราชการภายในดังนี้

งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
(2) งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
(3) งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
(4) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
(5) งานการรับเงิน นำส่งเงิน การโอนเงินงบประมาณ
(6) งานการจัดทำฎีกาการเบิกจ่ายเงินของกองคลัง ฎีกาเงินนอกงบประมาณ ฎีกาเงินสะสม
(7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสถิติและการคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด
(2) งานจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวัน รายงานประจำเดือน รายงานประจำปี และรายงานอื่น ๆ
(3) งานจัดทำทะเบียนคุมต่าง ๆ
(4) งานจัดทำระบบการควบคุมตรวจสอบภายใน
(5) งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ
(6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานพัสดุและทรัพย์สิน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานการจัดซื้อการจัดจ้าง
(2) งานการซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทุกกอง
(3) งานการจัดทำทะเบียนคุมพัสดุ
(4) งานการตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
(5) งานการจำหน่ายพัสดุ และจำหน่ายหนี้สูญ
(6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณ
(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
(4) งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนของกองคลัง รวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
(5) งานตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(6) งานการลาพักผ่อนประจำปี และการลาอื่น ๆ
(7) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของกองคลังเทศบาลตำบลซำสูง
(8) งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียนของกองคลัง
(9) งานด้านประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
(10) งานสวัสดิการต่าง ๆ
(11) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยและเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและการจัดหารายได้อื่นๆของเทศบาล
(2) งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
(3) งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
(4) งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น
(5) งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
(6) งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
(7) งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)
(8) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
(9) งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้นเพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
(10) งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
(11) งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ
(12) งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียน เงินปันผลประโยชน์และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
(13) งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
(14) งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน
(15) งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
(16) งานตรวจสอบและทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือคำร้องภายในกำหนดและรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ ภาษีในกำหนดของแต่ละปี
(17) งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด
(18) งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นภายในกำหนด
(19) งานประสานงานกับฝ่ายนิติกรเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่มาปฏิบัติตามกฎหมายภาษีบำรุงท้องที่ (ไม่ยื่นแบบ ฯ และไม่ชำระภาษี) โดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
(20) งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
(21) งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเร่งรัดรายได้
(22) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานการประปา มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานการติดตั้ง ขยายเขตประปาเทศบาล
(2) งานปรับปรุงระบบการจำหน่วยน้ำของประปาเทศบาล
(3) งานบำรุงรักษา ซ่อมแซมระบบประปาเทศบาล
(4) งานปรับปรุงคุณภาพน้ำประปาเทศบาล
(5) งานดูแลรักษาแหล่งน้ำดิบของประปาเทศบาล
(6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย