กองการศึกษา

กองการศึกษา มีผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา 7) เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของกองการศึกษา โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนในเขตเทศบาล ทั้งในระบบ/นอกระบบ โรงเรียน และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย นอกจากนั้นยังมีภารกิจในการรักษาและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการให้กับเยาวชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย งานการศึกษาปฐมวัยและอนุบาล งานส่งเสริมกิจการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานส่งเสริมกีฬา และนันทนาการ งานธุรการ งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประกอบด้วยส่วนราชการภายใน ดังนี้

งานการศึกษาปฐมวัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานการควบคุมดูแลและรับผิดชอบในงานการศึกษาปฐมวัยและอนุบาล
(2) งานประสานงานการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
(3) งานประชุม อบรม สัมมนา และให้บริการด้านการศึกษา
(4) งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซำสูง
(5) งานบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซำสูง
(6) งานประชุม อบรม สัมมนา และให้บริการเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
(7) งานปิด-เปิด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซำสูง
(8) งานดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลซำสูง
(9) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) การส่งเสริมกิจการศาสนา
(2) การส่งเสริม สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น
(3) การส่งเสริม รักษา และดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม จารีตประเพณี
(4) งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนงานของกองการศึกษารวมถึงการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานกีฬาและนันทนาการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) การส่งเสริม สนับสนุน การกีฬาในเขตเทศบาล
(2) การจัดแข่งขันกีฬาเยาวชน กีฬาชุมชนในเขตเทศบาล
(3) การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ
(4) การจัดกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
(5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
(1) งานสารบรรณ
(2) งานดูแลรักษา จัดเตรียมและบริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
(3) งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
(4) งานรวบรวมข้อมูลและจัดทำแผนกองการศึกษา รวมถึงรายงานผลการปฏิบัติงาน
(5) งานตรวจสอบแสดงรายงานเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
(6) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
(7) งานจัดทำคำสั่งและประกาศกองการศึกษา
(8) งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ และร้องเรียน
(9) จัดพิมพ์ฎีกาเงินเดือนและค่าใช้จ่ายประจำ ของกองการศึกษา
(10) งานด้านประชาสัมพันธ์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
(11) งานสวัสดิการต่าง ๆ
(12) งานพัสดุและทรัพย์สินของกองการศึกษา
(13) งานการเงินและบัญชีของกองการศึกษา
(14) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย